Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
tarafındanYayınlanma Tarihi: 16/04/2020Kategoriler: Tarifeler0 Yorum on 2020 Yılı Yargı Harçları TarifesiEtiketler: , , , 10588 kelimeOkunacak süre 42,4 dakika.Okunma: 2278

Makale başlıkları:

Sosyal medya kanallarımız:

Makale başlıkları:

Makaleyi paylaş

 

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları  
A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     25,00
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     54,40
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 83,50
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011)Anayasa Mahkemesinde 446,90
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (30,70 TL’den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    30,70
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (54,40 TL’den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük: 9/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) (700 sayılı KHK’nın 51 maddesi ile değiştirilen ibare)Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden   (Binde 68,31)
(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nın 51 inci maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 9/7/2018)Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
 Nispi harçlar  (54,40 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 54,40
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 113,30
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 89,60
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    89,60
e) (7103 sayılı Kanunun 22. Maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:27/3/2018) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 54,40
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                         267,80
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 267,80
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 148,60
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 148,60
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 384,90
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      54,40
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  54,40
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:   37,50
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)  
5. (7155 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürülük:1/6/2019) 7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde takibe konu  alacak tutarı üzerinden  
(Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma harcından düşük olamaz.) (Yüzde 2)
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   89,60
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b) (7101 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:15/3/2018) Konkordatoda;  
aa) Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 2,27)
bb) Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 1,13)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 127,60
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   405,60
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.163,80
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  2.622,50
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   200,90
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  288,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637,90
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   200,90
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 288,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 637,90
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   78,20
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 113,30
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 200,90
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 19,80
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   66,60
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  2,90
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  7,80
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 7,80
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (30,70 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   83,50
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   83,50
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      113,30

2019 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları  
A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     20,40
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     44,40
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 68,20
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011)Anayasa Mahkemesinde 364,60
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (25,10 TL’den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    25,10
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (44,40 TL’den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük: 9/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) (700 sayılı KHK’nın 51 maddesi ile değiştirilen ibare)Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden   (Binde 68,31)
(700 sayılı KHK’nın 51 maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 1/1/1986)Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
 Nispi harçlar  (44,40 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 44,40
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 92,50
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 73,10
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    73,10
e) (Ek: 21/3/2018-7103/22 md.) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 44,40
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                         218,50
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 218,50
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 121,30
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 121,30
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 314,00
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      44,40
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  44,40
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:   30,60
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)  
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   73,10
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b) (Değişik: 28/2/2018-7101/51 md.) Konkordatoda;  
aa) Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 2,27)
bb) Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 1,13)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 104,10
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   330,90
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 949,50
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  2.139,50
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   163,90
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  235,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 520,40
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   163,90
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 235,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 520,40
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   63,80
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 92,50
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 163,90
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 16,20
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   54,40
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  2,40
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,40
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  6,40
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 6,40
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (25,10 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   68,20
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   68,20
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      92,50

2018 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları  
A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     16,50
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     35,90
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 55,20
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 294,70
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (20,30 TL’den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    20,30
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (35,90 TL’den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                                                                          (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük: 09/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. (Binde 68,31)
Nispi harçlar  (35,90 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 35,90
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 74,80
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 59,10
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    59,10
(Ek: 21/3/2018-7103/22 md.) Açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                         176,60
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 176,60
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 98,10
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 98,10
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 253,80
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      35,90
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  35,90
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:   24,80
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)  
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   59,10
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 84,20
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   267,50
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 767,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.729,20
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   132,50
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde   190,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,60
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   132,50
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,60
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   51,60
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 74,80
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 132,50
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 13,10
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   44,00
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  2,00
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,00
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  5.20
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 5.20
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (20,30 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   55,20
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   55,20
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      74,80

 2017 Yılı Yargı Harçları Tarifesi  

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları  
A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     14,50
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     31,40
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 48,30
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 257,50
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (17,80 TL’den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    17,80
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (31,40 TL’den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                                                                            (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:19/2/2014) (6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük: 09/8/2016) Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden   (Binde 68,31)
Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
 Nispi harçlar  (31,40 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 31,40
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 65,40
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 51,70
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    51,70
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                         154,30
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 154,30
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 85,70
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 85,70
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 221,80
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      31,40
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  31,40
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:    
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 21,70
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   51,70
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 73,60
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   233,70
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 670,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.510,70
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   115,80
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  166,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   115,80
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 166,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 367,50
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   45,15
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 65,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 115,80
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 11,50
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   38,50
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  1,80
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,80
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  4,60
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,60
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (17,80 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   48,30
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   48,30
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      65,40
   

2016 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları  
A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     13,50
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     29,20
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 44,90
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 239,50
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (16,60 TL’den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    16,60
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (29,20 TL’den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                                                                            (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:19/2/2014) Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden   (Binde 68,31)
Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
 Nispi harçlar  (29,20 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 29,20
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 60,80
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 48,10
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    48,10
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                         143,50
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 143,50
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 79,70
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 79,70
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 206,30
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      29,20
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  29,20
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:    
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 20,20
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   48,10
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 68,50
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   217,40
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 623,60
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.405,30
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   107,70
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  154,40
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   107,70
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   42,00
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 60,80
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 107,70
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 10,70
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   35,80
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  1,70
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,70
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  4,30
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,30
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (16,60 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   44,90
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   44,90
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      60,80
   

2015 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

(1) SAYILI TARİFE  
Yargı Harçları  
A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, cezave ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesinebireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     12,80
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     27,70
3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge AdliyeMahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdareMahkemesinde 42,60
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevlimahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) AnayasaMahkemesinde 226,90
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1.Sulh mahkemeleri:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (15,80 TL’den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda    15,80
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (27,70 TL’den az olmamak üzere)     (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1.Nispi harç:  
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:19/2/2014) Tahkimyargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır. (3239 sayılı Kanunun 96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Cumhurbaşkanı, davaçeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10’a kadarindirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler(Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)     (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)      (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdakinispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdareMahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynenuygulanır.  
f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konutİdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değerüzerinden   (Binde 68,31)
Cumhurbaşkanı, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılınispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
 Nispi harçlar  (27,70 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esashakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 27,70
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 57,60
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 45,60
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında    45,60
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişenşekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                         136,00
b)(Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir. )  
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 136,00
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 75,50
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 75,50
f)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )  
g)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir. )  
h)(Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ileiptal edilmiştir. )  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 195,40
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1.İcraya başvurma harcı      27,70
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı  27,70
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan  (Yüzde 4,55)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan   (Yüzde 11,38)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmetgelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan      (Yüzde 4,55)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncüfıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde     (Yüzde 2,27)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g)Menkul tesliminde;  
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılıSermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konutfinansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle teminedilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4.İdare harçları:    
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 19,20
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı   45,60
2.Konunun değeri üzerinden harç:  
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 64,90
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   206,00
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 590,70
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.331,10
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   102,10
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  146,30
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   102,10
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 146,30
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 323,90
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   39,80
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 57,60
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 102,10
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veyamemurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili TüzüğüMadde:11/1) 10,20
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   34,00
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  1,70
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdiklifotokopiler dahil) 1,70
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)  4,10
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 4,10
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacaksuretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunandeğer üzerinden:  
a)Bir yıla kadar   (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için  (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (15,80 TL)’den az olmamak üzere defterekaydolunan değer üzerinden  (Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise   42,60
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden   42,60
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyetsenetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler    (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler      57,60
   

[1] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 51 inci maddesiyle, bu Tarifede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiş olup; bu değişikliğin aynı KHK’nin 217 nci maddesiyle 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Makaleyi paylaşmak İçin:

Yorum yazın

Gaziantep Avukat Muhammed Furkan Gür

Av. M. Furkan Gür

Öncelikle Gaziantep ve bölge illerinde, belirli konularda ise tüm Türkiye'de profesyonel avukatlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle çalıştığımız avukatlık alanları; boşanma avukatlığı, ceza avukatlığı, tazminat avukatlığı, gayrimenkul avukatlığı, şirket ve işçi avukatlığı alanlarıdır.